Nordiska Fonden™
förvaltas av Caprifol AB

 

Fonden
 
NAV-kurs
 
Avgifter och kostnader
 
Teckning och inlösen
 
Broschyrer och
blanketter
Ekonomiska rapporter
 
AIF-förvaltaren
 
Kontakt / Klagomål
 

Viktig information

Nordiska Fonden™ (ISIN: SE0002834432) är en svenskregistrerad specialfond som vänder sig till den svenska allmänheten. Fonden ägs av dem som innehar andelar i fonden (fondandelsägarna). Fonden förvaltas av AIF-förvaltaren Caprifol AB (organisationsnummer 556762-0975) med säte i Stockholm. Fonden och AIF-förvaltaren följer lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Verksamheten står under tillsyn av Finansinspektionen. Fondens faktablad och informationsbroschyr kan beställas hos AIF-förvaltaren eller laddas ned från AIF-förvaltarens webbplats (www.caprifol.se). Informationen på denna webbplats skall inte ses som en rekommendation av AIF-förvaltaren att teckna eller förvärva andelar i fonden. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonden innebär ett risktagande. Investeringen kan öka eller minska i värde. AIF-förvaltaren garanterar inte att fondandelsägaren återfår det investerade kapitalet. Fonden är inte en UCITS-fond. Fonden får inte marknadsföras eller säljas utanför Sverige. Fonden är inte öppen för utländska eller andra otillåtna investerare (se § 17 i fondens fondbestämmelser). Det åligger den som investerar i fonden att tillse att investeringen inte strider mot fondens fondbestämmelser eller svensk eller utländsk lag eller föreskrift. AIF-förvaltaren tillhandahåller inte finansiell eller annan rådgivning. Information om AIF-förvaltarens behandling av personuppgifter återfinns i informationsbroschyren. Tvist rörande fonden eller AIF-förvaltaren skall exklusivt avgöras enligt svensk lag, med undantag för dess lagvalsregler, och av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

© 2009–2021 Caprifol AB. All rights reserved.

Innehållet på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen. Den som bryter mot denna lag döms till böter eller fängelse i upp till sex år samt blir skyldig att erlägga ersättning till Caprifol AB. 
556762-0975                                        Caprifol AB     Box 55668     102 15 Stockholm     T: 08-661 94 00     E: info@caprifol.se     W: www.caprifol.se                                        © Caprifol AB