Nordiska Fonden™
förvaltas av Caprifol AB

 

Fonden
 
NAV-kurs
 
Avgifter och kostnader
 
Teckning och inlösen
 
Broschyrer och
blanketter
Ekonomiska rapporter
 
AIF-förvaltaren
 
Kontakt / Klagomål
 

Viktig information

Nordiska Fonden™ (ISIN: SE0002834432) är en svenskregistrerad specialfond som vänder sig till den svenska allmänheten. Fonden ägs av dem som innehar andelar i fonden (fondandelsägarna). Fonden förvaltas av AIF-förvaltaren Caprifol AB (organisationsnummer 556762-0975) med säte i Stockholm. Fonden och AIF-förvaltaren följer lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Verksamheten står under tillsyn av Finansinspektionen. Fondens faktablad och informationsbroschyr kan kostnadsfritt beställas i pappersformat hos AIF-förvaltaren eller laddas ned i pdf-format från AIF-förvaltarens webbplats (www.caprifol.se). Informationen på denna webbplats skall inte ses som en rekommendation av AIF-förvaltaren att teckna eller förvärva andelar i fonden. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonden innebär ett risktagande. Investeringen kan öka eller minska i värde. AIF-förvaltaren garanterar inte att fondandelsägaren återfår det investerade kapitalet. Fonden är inte en UCITS-fond. Fonden får inte marknadsföras eller säljas utanför Sverige. Fonden är inte öppen för utländska eller andra otillåtna investerare (se § 17 i fondens fondbestämmelser). Det åligger den som investerar i fonden att tillse att investeringen inte strider mot fondens fondbestämmelser eller svensk eller utländsk lag eller föreskrift. AIF-förvaltaren tillhandahåller inte finansiell eller annan rådgivning. Information om AIF-förvaltarens behandling av personuppgifter återfinns i informationsbroschyren. Tvist rörande fonden eller AIF-förvaltaren skall exklusivt avgöras enligt svensk lag, med undantag för dess lagvalsregler, och av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Hållbarhetsrisker, som skulle kunna påverka fondens avkastning negativt, beaktas vid förvaltningen av fonden genom att investeringar i följande sektorer undviks: alkohol, tobak, nikotin, droger och doping (annat än i medicinskt syfte); fossila bränslen och kärnkraft; kommersiellt spel; pornografi; vapen och krigsmateriel. Hållbarhetsfaktorer i övrigt bedöms inte påverka fondens avkastning och beaktas därför inte vid förvaltningen av fonden. Detta avsnitt uppdaterades senast den 11 januari 2024.

© 2009–2024 Caprifol AB. All rights reserved.

Innehållet på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen. Den som bryter mot denna lag döms till böter eller fängelse i upp till sex år samt blir skyldig att erlägga ersättning till Caprifol AB. 
556762-0975                                        Caprifol AB     Box 55668     102 15 Stockholm     T: 08-661 94 00     E: info@caprifol.se     W: www.caprifol.se                                        © Caprifol AB