Nordiska Fonden™
förvaltas av Caprifol AB

 

Fonden
 
NAV-kurs
 
Avgifter och kostnader
 
Teckning och inlösen
 
Broschyrer och
blanketter
Ekonomiska rapporter
 
AIF-förvaltaren
 
Kontakt / Klagomål
 
VIKTIG INFORMATION!
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns här. Information om behandling av personuppgifter finns i informationsbroschyren. För besökare av webbplatsen används inga kakor.

Tecknings- och inlösendagar är den sista februari, maj, augusti och november.

Teckning

Så här gör du för att teckna andelar i Nordiska Fonden:

1. Skriv ut och fyll fullständigt i denna teckningsblankett.

2. Sänd blanketten i original till: Caprifol AB, Box 55668, 102 15 Stockholm. Blanketten ska vara Caprifol AB tillhanda senast 10 bankdagar före teckningsdagen. Blanketten sänds på avsändarens risk. Om det är första gången du tecknar andelar, bifoga nödvändiga handlingar (se nedan).

3. Besvara eventuella kompletterande frågor som Caprifol AB eller dess medhjälpare kan behöva ställa för att uppnå kundkännedom enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Misstänkta fall av penningtvätt eller finansiering av terrorism rapporteras till Finanspolisen.

4. Invänta bekräftelse att Caprifol AB godkänt din anmälan om teckning.

5. Sätt in anmält belopp via Nordiska Fondens bankgiro 393-1755 så att detta är fonden tillhanda senast 5 bankdagar före teckningsdagen. Ange person-/organisationsnummer vid insättningen. Minsta investering för en ny andelsägare är 100 000 kr. Minsta investering för en befintlig andelsägare är 20 000 kr.

Vid det första teckningstillfället måste följande handlingar bifogas:
• Fysisk person: Vidimerad kopia av giltig identitetshandling.
• Omyndig person: Gällande personbevis som utvisar förmynderskap samt vidimerad kopia av giltig identitetshandling för båda förmyndarna (i förekommande fall).
• Juridisk person: Gällande registreringsbevis samt vidimerad kopia av giltig identitetshandling för behörig(a) firmatecknare.

Inlösen

Så här gör du för att lösa in andelar i Nordiska Fonden:

1. Skriv ut och fyll fullständigt i denna inlösenblankett.

2. Sänd blanketten i original till: Caprifol AB, Box 55668, 102 15 Stockholm. Blanketten ska vara Caprifol AB tillhanda senast 10 bankdagar före inlösendagen. Blanketten sänds på avsändarens risk.

3. Invänta bekräftelse att Caprifol AB godkänt din begäran om inlösen.

4. Utbetalning av inlösenlikvid görs senast 5 bankdagar efter den dag inlösen verkställts.
 

556762-0975                                        Caprifol AB     Box 55668     102 15 Stockholm     T: 08-661 94 00     E: info@caprifol.se     W: www.caprifol.se                                        © Caprifol AB